• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
30000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

30000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

reklam

30000 Litre Motorin (Diğer) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/610284
1-İdarenin
a) Adı : BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HÜSREVPASA MAHALLESI 1208 SOKAK NO 101 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342286234 – 4342286235
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 30000 Litre Motorin (Diğer)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
30.000 Litre Motorin (diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar Kuruma ait tüm araçlar için taşıt tanıma sistemi takılarak akaryakıt bayii istasyonundan, jeneratör için istenilen miktar ve zamanlarda kurum jeneratör deposuna yüklenici tarafından getirilerek teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar Kuruma ait tüm araçlar için taşıt tanıma sistemi takılarak akaryakıt bayii istasyonundan, jeneratör için istenilen miktar ve zamanlarda kurum jeneratör deposuna sayaçlı araç ile yüklenici tarafından getirilerek teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020 tarihinden itibaren

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.12.2019 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar bürosunda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge,

2-İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayiisi ise teklif sahibinin bayiisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğunu gösterir bayiilik sözleşmesi veya bayiilik yazısı,

3-Belediye sınırları (mücavir alan) dahilinde olduğuna dair Bitlis Belediyesinden alınmış olan açılış ruhsatı.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

reklam