• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 18000 EURO DİZEL MOTORİN VE BENZİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 18000 EURO DİZEL MOTORİN VE BENZİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

reklam

İl Müdürlüğümüze ait resmi ve kiralık araçlarda kullanılmak üzere 18000 Euro Dizel Motorin ve Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/233759
1-İdarenin
a) Adresi : HÜSREVPASA MAH. SELAHATTIN EYYUBI CAD 13000 MERKEZ BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4342287080 – 4342287091
c) Elektronik Posta Adresi : mhsb_trm_bitlis@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
18000 Litre Motorin ve 1000 Litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılmakta olan motorlu araçlara alınacak yakıtlar Müdürlüğümüzün yazılı talimatları doğrultusunda yüklenici firmadan peyderpey fiş karşılığında alınacaktır.Müdürlüğümüzde yakıt deposu bulunmadığından ihaleyi alacak firma yakıtı kendi deposunda muhafaza edecektir.
c) Teslim tarihi : Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılmakta olan motorlu araçlara alınacak yakıtlar Müdürlüğümüzün yazılı talimatları doğrultusunda yüklenici firmadan peyderpey fiş karşılığında alınacaktır.Müdürlüğümüzde yakıt deposu bulunmadığından ihaleyi alacak firma yakıtı kendi deposunda muhafaza edecektir. Yıl İçerisinde kullanılmayan yakıt miktarı yüklenici firma yakıt deposunda muhafaza edilecek olup, bir sonraki yıl için İdare ve yüklenici Firma arasında yapılacak protokol doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecektir. Akaryakıtlar araçların ihtiyacı doğrultusunda peyderpey fiş karşılığında teslim alınacak ve ödemeler aylık olarak yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bitlis İl Tarım Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.05.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi,Akaryakıt Standartlarına uygunluk belgesi ve Akaryakıt Satış izin Belgesi ihalede istenilecektir.İl Müdürlüğümüzde ilgili Akaryakıtı Depolama imkanlarımızın olmadığıda göz önünde bulundurularak ihaleye katılacak  akaryakıt istasyonunun Müdürlüğümüze uzaklığının 10 Km ‘lik mesafede bulunması ve bunu resmi olarak belgelemesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ülkemizde satılan Motorin ve Benzinin özelliklerini Resmi Gazetede yayınlanan EPDK tarafından yapılan teknik düzenlemelere ve Akaryakıt (Euro Motorin ve Kurşunsuz Benzin) standartlarına uygun olması gerekmektedir.Akaryakıtların yukarıda belirtilen standartlara uygun olduğunu gösteren son ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1.a) İsteklinin dağıtıcı olması halinde;Petrol Piyasası Kanunu’na göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen işin bitim tarihine kadar geçerli akaryakıt dağıtım yetkisine sahip dağıtıcı lisansını ihale dosyasında sunması zorunludur.
b) İsteklinin Bayi olması halinde;
1) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesini;
2) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Bayilik yapma üzerine verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerli İstasyonlu Bayilik Belgesini;
3) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesini; isteklinin ihale dosyasında bu üç belgeyi birlikte sunması zorunludur.

4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklinin dağıtıcı ya da istasyonlu akaryakıt bayisi olması halinde; lisansı kapsamındaki  Bitlis ili içerisindeki akaryakıt istasyonlarının listesini ihale dosyası içinde sunması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hüsrevpaşa Mahallesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

reklam