• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-BİTLİS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-BİTLİS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

reklam

Kalorifer Yakıtı(Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1 geçmeyen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/660764
1-İdarenin
a) Adresi : BES MINARE MAHALLESI 1327 SOKAK 21 13100 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4342283300 – 4342283302
c) Elektronik Posta Adresi : bitlispomem@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KALORİFER YAKITI : 250.000 KİLOGRAM (KÜKÜRT ORANI %0,1’İ GEÇEN ANCAK %1’İ GEÇMEYEN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kalorifer Yakıtı idarenin isteği doğrultusunda peyder pey hizmet binalarının yakıt depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Kalorifer Yakıtı: ( Kükürt Oranı %0,1′ i geçen ancak %1′ i geçmeyen) Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 31/12/2020 tarihine kadar; İdarenin yazılı veya sözlü talepleri doğrultusunda ihtiyaca göre talep edilen kalorifer yakıtı miktarı yüklenici firma tarafından teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve şartlarda en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde temin ve teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yerleşkesi Brifing Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.01.2020 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise: Enerji Piyasası Düzenleme kurumu tarafından verilmiş iş bitim tarihine kadar (31/12/2020) geçerliliği olan “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösteren belge,

İstekli “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Teklif Sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar (31/12/2020) geçerliliği olan “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

İstekli Enerji Piyasası Düzenleme ve Kurulundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar (31/12/2020) geçerliliği olan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik belgesini, isteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından olan iş yeri açma ve izin belgesini ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirmiş olduğu petrol ürünleri satış ve dağıtımı kabul edilecektir. Ülkemiz rafinelerinde üretilen veya dışardan ithal edilen akaryakıt ürünleri dahilinde olacaktır. Petrol ürünleri konulu iş dışında iş deneyimi kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını başkalarına devir veya temlik edemez.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

reklam