• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BİTLİS İL ÖZEL İDARESİNE 2019- 2020 KIŞ   SEZONU 63 TON TORBALI TAŞ KÖMÜRÜ ALIM İŞİ BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİNE 2019- 2020 KIŞ SEZONU 63 TON TORBALI TAŞ KÖMÜRÜ ALIM İŞİ BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

reklam

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİNE 2019-2020 KIŞ SEZONU 63 TON TORBALI TAŞ KÖMÜRÜ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2019/512431
1-İdarenin
a) Adı :BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BEŞMİNARE
MAH. 1313. SO. NO: 13-1 13000. BİTLİS
MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası :4342287610 – 4342287610
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİNE 2019-2020 KiŞ
SEZONU 63 TON TORBALI TAŞ KÖMÜRÜ
ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :63 Ton Torbalı Taş Kömürü Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bitlis İl Özel İdaresi Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmeyi müteakip 30 gün içinde malın
tamamı İdare ambarına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :01.11. 2019
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati :23.10.2019 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bitlis İl Özel İdaresi Toplantı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden bırakılacaktır.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

reklam