• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
32 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI ANADOLU LİSESİ-NURULLAH EREN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

32 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI ANADOLU LİSESİ-NURULLAH EREN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

reklam

32 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2019/399531

1-İdarenin

 1. a) Adı : ANADOLU LİSESİ-NURULLAH EREN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi : BES MINARE MAHALLESI AHMET EREN BULVARI 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4342468415 – 4342468414

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı : 32 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :

32 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nurullah Eren anadolu Lisesi Yemekhanesi

ç) Süresi/teslim tarihi       :              İdarenin mal siparişi verdiği günlerde mesai saatlerinde yüklenici istenen malları teslim eder.

 1. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla başlar.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.2019 – 14:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nurullah Eren Anadolu Lisesi Öğretmenler Odası(Komisyon Odası)
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

reklam